Advocatenkantoor Mr. T.F.B. Veerman B.V.

Disclaimer en Algemene voorwaarden

Disclaimer

Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze website zeer veel aandacht en zorg is besteed, blijft de kans bestaan dat toch onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen of dat bepaalde informatie verouderd is en/of niet of niet meer volledig is. Aan de informatie uit deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Advocatenkantoor Mr. T.F.B. Veerman B.V. aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van dit medium.

Deze uitsluiting geldt eveneens voor de mogelijkheid die deze website eventueel biedt om door middel van het met de computermuis aanklikken van een daarvoor bestemde verwijzing (“link”) verbinding te krijgen met een website van een derde. Deze derde is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en mogelijk zelfs aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die deze met de betreffende website beschikbaar stelt.

 

Algemene voorwaarden

 1. Advocatenkantoor Mr. T.F.B. Veerman B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en statutair gevestigd te Rotterdam.

 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “het kantoor” verstaan de rechtspersoon: Advocatenkantoor Mr. T.F.B. Veerman B.V..

 3. Op alle opdrachten die de opdrachtgever heeft gegeven daaronder begrepen: (vervolg)opdrachten die nadien wijziging en/of aanvulling ondergaan zijn deze algemene voorwaarden telkens uitdrukkelijk, onverkort en zonder voorbehoud van toepassing alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien danwel verband houden.

 4. Voor de (rechts)personen die (in)direct betrokken zijn bij de dienstverlening van het kantoor zijn deze algemene voorwaarden mede bedongen, hieronder worden in elk geval verstaan de aandeelhouders en bestuurders en alle personen die al dan niet in dienstverband werkzaamheden verrichten voor dit kantoor.

 5. Alle (vervolg)opdrachten al dan niet gewijzigd of aangevuld als bedoeld in deze algemene voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door het kantoor, zelfs als het stilzwijgend danwel uitdrukkelijk de bedoeling is dat de bedoelde opdracht uitgevoerd wordt door een bepaalde persoon.

 6. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De aandeelhouders noch de bestuurders van het kantoor en evenmin zij die voor of ten behoeve van het kantoor, al dan niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, zullen persoonlijk gebonden noch aansprakelijk zijn. De bedoelde opdracht eindigt niet door hun overlijden, ook niet indien de opdracht is gegeven met het oog op een bepaalde persoon.

 7. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht alle informatie die van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de opdracht correct en tijdig te verstrekken aan het kantoor waarbij de opdrachtgever voor de juistheid daarvan dient in te staan.

 8. Het kantoor zal indien zij derden inschakelt die niet tot de onderneming behoren telkens de nodige zorgvuldigheid betrachten. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden wordt volledig uitgesloten.

 9. De aansprakelijkheid van het kantoor die voortvloeit uit of in verband staat met de in deze algemene voorwaarden bedoelde opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het geldende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepassing zijnde eigen risico dat door de vennootschap gedragen wordt. Het kantoor sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die niet onder de dekking valt van de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 10. De kosten van uitvoering van de opdracht omvatten het honorarium en de verschotten.

 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd, in eenheden van minimaal zes minuten (telefoongesprek en inkomende e-mail of brief) en twaalf minuten (elke uitgaande brief of e-mail) en de toepasselijke tarieven zoals die door het kantoor zijn vastgesteld. Indien echter meer tijd is gemoeid dan in dit artikel is genoemd zal ook het meerdere in rekening moeten worden gebracht. De onkosten die ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt zijn zullen separaat in rekening worden gebracht.

 12. De geldende uurtarieven kunnen worden aangepast al naar gelang de mate van spoed waarmee de opdracht moet worden uitgevoerd alsmede het financiele belang dat is gemoeid met de opdracht.

 13. Verschotten die in rekening worden gebracht, zijn:

 1. de werkelijk gemaakte kosten die het kantoor namens de opdrachtgever betaalt (o.a. deurwaarderskosten, griffierecht, uittreksels en parkeerkosten);

 2. kantoorkosten (o.a. telefoon-, fax,- kopieer,- papier,- en portikosten) vastgesteld op forfaitair 6% van het honorarium;

 3. de reiskosten en reistijd per auto of openbaar vervoer.

 1. Het kantoor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de hoogte reiskostenvergoeding gedurende de looptijd van de opdracht te wijzigen.

 2. Alle tarieven zijn telkens exclusief de eventueel over die bedragen verschuldigde BTW en/of andere belastingen m.u.v. de onbelaste verschotten, waaronder het griffierecht.

  Ter verduidelijking. De declaratie is als volgt opgebouwd:


  ◦ honorarium;
  6% kantoorkosten;
  belaste verschotten (o.a. deurwaarderskosten);
  BTW over honorarium, kantoorkosten, belaste verschotten;
  onbelaste verschotten. 

 1. De werkzaamheden en verschotten zullen telkens periodiek achteraf door het kantoor worden gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 21 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum die is vermeld op de declaratie. De betalingstermijn wordt niet verlengd door bezwaar tegen de declaratie. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is het kantoor gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen zonder dat daartoe nog een nadere ingebrekestelling vereist is. Deze rente zal gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken verschuldigd zijn.

 2. Bij gebreke van betaling na aanmaning is de opdrachtgever de (buiten)gerechtelijke incassokosten van tenminste 10% met een minimum van € 175,00 per declaratie verschuldigd aan het kantoor. Deze algemene voorwaarden beperken het kantoor echter niet om de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vorderen, indien het bedrag daarvan het genoemde percentage en bedrag per declaratie te boven gaat.

 3. Indien de declaratie niet, niet volledig of niet tijdig wordt voldaan kan het kantoor de werkzaamheden opschorten. Voor de eventuele schade die ontstaat als gevolg van opschorting aanvaardt het kantoor geen enkele aansprakelijkheid.

 4. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voordat een begin gemaakt wordt met het uitvoeren of het voortzetten van de werkzaamheden. Indien het voorschot niet, niet volledig of niet  tijdig wordt voldaan is het kantoor gerechtigd om de uitvoering of voortzetting van de werkzaamheden op te schorten. Voor de eventuele schade die ontstaat als gevolg van opschorting aanvaardt het kantoor geen enkele aansprakelijkheid.

 5. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen i.h.a. worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van het kantoor om eventueel de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adieren. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.