Advocatenkantoor Mr. T.F.B. Veerman B.V.

De praktijk richt zich op de advisering, bijstand en procesvoering op de onderstaande gebieden die alle één ding gemeen hebben dat u, als rechtzoekende, vaak helemaal alleen staat tegenover een goed georganiseerde en dus machtige overheid die over veel kennis en menskracht beschikt.

Strafrecht

Hier moet u denken aan het geval waarin u wordt verdacht een strafbaar feit (bijvoorbeeld diefstal, verduistering, mishandeling, overtreding van vergunningsvoorschriften etc.). Als gevolg van Europese rechtspraak is het ook in Nederland geldend recht dat u als verdachte vóór het begin van een verhoor door de politie of een andere opsporende instantie het recht heeft om (kosteloos) een advocaat te raadplegen. U moet op dit recht door de opsporende dienst (veelal de politie) uitdrukkelijk worden gewezen. Maak daarom gebruik van dit recht! Advocatenkantoor Mr. T.F.B. Veerman kan in het algemeen binnen korte tijd deze rechtshulp geven. Maar natuurlijk kan ook hulp worden geboden in het geval het Openbaar Ministerie u al heeft gedagvaard en u dus voor de strafrechter moet verschijnen. Van belang is dat de advocaat waakt over uw positie, u informeert over uw rechten, de strategie in overleg met u bepaalt maar u ook moreel tot steun is. Dit geldt onverkort voor de onderstaande rechtsgebieden.

Vreemdelingenbewaring

Hier gaat het om het feit dat u bent aangehouden omdat u niet over de vereiste en geldige papieren zou beschikken om op legale wijze in Nederland te verblijven.

Bestuursrecht

Hier gaat het om een voor u nadelig besluit dat genomen is door een bestuursorgaan, in het algemeen de overheid, dat uw belang als burger of onderneming rechtstreeks treft en waar tegen u wilt opkomen door middel van bezwaar en beroep.

Jeugdcivielrecht

Hier moet u o.a. denken aan de gedwongen en de diep ingrijpende gevolgen van de uithuisplaatsing van een minderjarige, waarbij niet alleen de minderjarige maar ook de ouder(s) of verzorger(s) zelf de juridische bijstand van een advocaat kunnen krijgen.

Het kantoor staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten voor de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
◦ Strafrecht*;
◦ Personen- en familierecht (m.b.t. het jeugdbeschermingsrecht, in het bijzonder de gedwongen uithuisplaatsing).
Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
*hieronder valt ook de vreemdelingenbewaring.